Gmina Kunice

Aktualności

13
Maj

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Drukuj

OGŁOSZENIE  O  OTWARTYM   KONKURSIE   OFERT


Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych  z dziedziny  wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o otwartym konkursie ofertna 2014 r na sport60 kB
Pobierz załącznikSprawozdanie - wzór364 kB
Pobierz załącznikUmowa67 kB
Pobierz załącznikOferta - wzór299 kB
14
Sty

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Drukuj

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Szanowni Państwo

Sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest został uregulowany w następujących aktach prawnych:
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Wyroby zawierające azbest możemy zgodnie z ww. aktami prawnymi wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia
31 grudnia 2032 roku. Do tego czasu muszą zostać całkowicie usunięte z terenu naszego kraju.

Informujemy, że 31 stycznia 2014r. mija termin składania rocznej aktualizacji informacji z inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest w następujących grupach:
- o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
- o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Obowiązek informowania ciąży na właścicielu, który wykorzystuje wyroby zawierające azbest.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami /właściciele/ przedkładają informację Wójtowi Gminy Kunice, natomiast osoby prawne Marszałkowi Województwa.

Wytyczne oraz wzór informacji o wyrobach zawierających azbest podano w rozporządzeniu ministra gospodarki z 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31)
Każdy właściciel nieruchomości musi przeprowadzać także kontrole stanu tych wyrobów i sporządzać w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Termin sporządzenia kolejnej oceny  wynika z warunków określonych w poprzedniej ocenie:
- po 5-ciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nie są uszkodzone,
- po 1 roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie  ujawnione zostały drobne uszkodzenia.
Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy pozwoli zminimalizować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego Programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.
W 2013r. na terenie Gminy Kunice została wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo – cementowych.
Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy Kunice znajduje się ok. 375 306 kg tego odpadu.
15
Paź

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kunice

Drukuj


W sierpniu bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Kunice znajduje się znajduje się 34 118,73 m2 wyrobów zawierających azbest
w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 375 306 kg
tych wyrobów.

Co to jest azbest i dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowano w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, głównie do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych,
a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety,
jak odporność na wysokie niskie temperatury,
Działanie substancji żrących, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, odporność
na wodę morską, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, wykorzystywany był jako cenny surowiec również w Polsce
Dopiero w latach 80-tych ubiegłego  wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.
Poszczególne państwa Unii Europejskiej,  jak i inne, w tym USA, Kanada i Japonia
już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zakazały  stosowania azbestu bądź ograniczyły lub zabroniły obrotu materiałami zawierającymi  azbest oraz importu takich materiałów na swój obszar celny. W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest rozwiązała problemy związane
z produkcją wyrobów zawierających azbest, wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ich obrotem.
Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów za zwierających azbest, pozostały problemy obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów
azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien azbestu do powietrza.
Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest stosowanych od wielu, wielu lat na terenie kraju musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi i odpowiednimi procedurami tak, aby prowadzony proces nie stanowił zagrożenia zdrowia zarówno osób wykonujących te prace, mieszkańców jak również nie stanowił zagrożenia dla Środowiska.

Co zrobić aby bezpiecznie usunąć azbest?

Wszyscy mieszkańcy, którzy planują usunąć azbest z terenu swojej posesji nie powinni wykonywać tego samodzielnie. Prace takie należy zlecić specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma odpowiednią informację o tym jak bezpiecznie przeprowadzić demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania na wykonanie
tych prac.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Główne cele Programu to:
1.    usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2.    minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
3.    likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane
jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się,
iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania
w kolejnych latach:
•    w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
•    w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
•    w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
1.    składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
2.    wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
3.    pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Więcej informacji o „Programie..” znajdą Państwo tutaj.